Public contract: Rekonstrukce hromosvodu v objektu Komenského náměstí 609/6, Brno

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 743
System number: P19V00000025
Date of commence: 04.06.2019
Tender submit to: 19.06.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce hromosvodu v objektu Komenského náměstí 609/6, Brno
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení nového aktivního hromosvodu na budově Hudební fakulty JAMU, Komenského náměstí 609/6, Brno. Stávající klasický hromosvod je v nevyhovujícím stavu a nelze na něho vystavit platnou revizi.Realizace díla bude probíhat za níže uvedených podmínek a požadavků:
• Objekt JAMU v Brně na Komenského náměstí 609/6 byl postaven v letech 1860 – 1862 jako bývalé německé gymnázium na pozemku par. čís. 586, kat. území Město Brno. Jedná se o historickou solitérní čtyřpodlažní budovu s jedním podzemním podlažím, ve které je dnes sídlo Hudební fakulty. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstřík. č. 18255/7-130.
• Podrobná specifikace a požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v realizační dokumentaci stavby s názvem „Janáčkova akademie múzických umění Hudební fakulta, Komenského nám., Brno, udržovací práce – hromosvod a uzemnění hromosvodu“ zpracované projektantem Ing. Jiří Kozlovským, Brno, Purkyňova 95a, IČO 44079290 v listopadu 2018, obsahující položkový soupis prací a dodávek s výkazem výměr, která tvoří přílohu 1 této zadávací dokumentace.
• Pokud projektová dokumentace obsahuje přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, může dodavatel nabídnout rovnocenné řešení. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
• Další požadavky zadavatele a podmínky pro provedení díla jsou stanoveny v obchodních podmínkách, které jsou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha 2 - Závazné znění smlouvy o dílo.
• Na stavbu vydal Úřad městské části města Brna, Brno – střed, stavební úřad dne 8. 11. 2018 pod č.j. MCBS/2018/0186484/POLJ souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, který nabyl právní moci 19. 11. 2018.
• Dílo se bude realizovat v období omezeného provozu fakulty (prázdninové měsíce). Vzhledem k provozním podmínkám zadavatel stanovuje počátek a konec pracovní doby provádění stavebních a montážních prací od 7:00 do 15:00 hod.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Běžný postup
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 530 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Janáčkova akademie múzických umění
 • CRN: 62156462
 • Postal address:
  Beethovenova 650/2
  60200 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60055243

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance